Vzdělávací kurz pro přípravu osoby zajišťující radiační ochranu registranta

29. června, 2024
8:30 – 15:00
ON-LINE
cena vč. DPH
2.990

Dle nového atomového zákona č. 263 / 2016 Sb. je povinností všech majitelů nových, a v některých případech i stávajících rentgenových zařízení tyto přístroje zaregistrovat. Z majitele RTG systému se poté stává registrant, který musí ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta dle § 21 vyhlášky č. 409 / 2016 Sb. Tato osoba musí absolvovat šestihodinový vzdělávací kurz, jehož náplň je stanovena vyhláškou. Po absolvování kurzu je osobám vydán certifikát s platností 5 let od nabytí, ten je pak součástí vyžadované dokumentace při kontrolách SÚJB a je nezbytný pro registraci.

Obecné informace


 • základy fyziky ionizujícího záření (stavba atomu, ionizující záření, radioaktivita)
 • účinky ionizujícího záření, interakce se živou hmotou (přímo a nepřímo ionizující záření, biologické účinky ionizujícího záření, deterministické a stochastické účinky ionizujícího záření a jejich zdravotní důsledky)
 • veličiny a jednotky užívané v radiační ochraně
 • způsoby detekce a metody měření ionizujícího záření, dozimetry
 • cíle a principy radiační ochrany (princip zdůvodnění; princip optimalizace; princip limitování – obecné limity, limity pro radiační pracovníky, odvozené limity; princip fyzické bezpečnosti zdrojů ionizujícího záření)
 • kategorizace zdrojů ionizujícího záření
 • monitorování osobní, monitorování pracoviště
 • minimalizace rizika ionizujícího záření, způsoby ochrany před ionizujícím zářením (vzdáleností, stíněním, časem)

Informace o organizaci radiační ochrany


 • role osoby zajišťující radiační ochranu registranta
 • požadavky na registranta a registraci
 • vymezení sledovaného pásma
 • národní radiologické standardy a interní klinický audit pro lékařské ozáření ve stomatologii

Zvláštní informace


Radiační ochrana se zaměřením na stomatologii / veterinární lékařství / kostní denzitometry
 • radiační ochrana se zaměřením na stomatologii / veterinární lékařství / kostní denzitometry
 • požadavky právních předpisů v oblasti radiační ochrany při lékařském ozáření ve stomatologii, při veterinárních aplikacích a u kostních denzitometrů
 • odpovědnost za odůvodnění a indikace
 • princip optimalizace, diagnostické referenční úrovně v zubní radiodiagnostice, vliv technických parametrů na dávku pacienta, pracovníků a doprovodu
 • zkoušky zdroje ionizujícího záření (přejímací, dlouhodobé stability a provozní stálosti – rozsah, četnost a způsob provedení)
 • základní způsoby ochrany před zevním ozářením
 • požadavky na postupy pro zajištění radiační ochrany při používání zdroje ionizujícího záření

Opakování, shrnutí a ověření nabytých poznatků on-line testem. Závěr, dotazy.

Potvrzení odbornosti

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Uvedené informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.