Kurz odbornej prípravy osoby zodpovednej za radiačnú ochranu registrujúceho

Podľa nového atómového zákona č. 263/2016 Z. z. všetci majitelia nových a v niektorých prípadoch aj existujúcich röntgenových zariadení sú povinní tieto zariadenia zaregistrovať. Vlastníkom röntgenového systému sa potom stáva registrujúci, ktorý musí určiť osobu na zabezpečenie radiačnej ochrany registrujúceho v súlade s § 21 vyhlášky č. 409 / 2016 Zb. Táto osoba musí absolvovať šesťhodinový kurz, ktorého obsah je stanovený vyhláškou. Po absolvovaní kurzu sa osobám vydá osvedčenie s platnosťou 5 rokov odo dňa jeho získania, ktoré je potom súčasťou požadovanej dokumentácie pre kontroly SAJB a je potrebné na registráciu.

Všeobecné informácie


 • základy fyziky ionizujúceho žiarenia (štruktúra atómu, ionizujúce žiarenie, rádioaktivita)
 • účinky ionizujúceho žiarenia, interakcie so živou hmotou (priame a nepriame ionizujúce žiarenie, biologické účinky ionizujúceho žiarenia, deterministické a stochastické účinky ionizujúceho žiarenia a ich zdravotné dôsledky)
 • veličiny a jednotky používané v radiačnej ochrane
 • metódy detekcie a merania ionizujúceho žiarenia, dozimetre
 • ciele a zásady radiačnej ochrany (zásada odôvodnenia; zásada optimalizácie; zásada obmedzenia – všeobecné limity, limity pre radiačných pracovníkov, odvodené limity; zásada fyzickej bezpečnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia)
 • kategorizácia zdrojov ionizujúceho žiarenia
 • osobné monitorovanie, monitorovanie pracoviska
 • minimalizácia rizika ionizujúceho žiarenia, metódy ochrany pred ionizujúcim žiarením (vzdialenosť, tienenie, čas)

Informácie o organizácii radiačnej ochrany


 • úloha úradníka registrujúceho pre radiačnú ochranu
 • požiadavky na registrujúceho a registráciu
 • vymedzenie pásma dozoru
 • národné rádiologické normy a interný klinický audit pre lekárske žiarenie v zubnom lekárstve

Špeciálne informácie


Radiačná ochrana so zameraním na zubné lekárstvo / veterinárnu medicínu / kostné denzitometre
 • radiačná ochrana so zameraním na zubné lekárstvo / veterinárnu medicínu / kostné denzitometre
 • požiadavky právnych predpisov o radiačnej ochrane v oblasti lekárskeho ožiarenia v zubnom lekárstve a veterinárnych aplikáciách
 • zodpovednosť za odôvodnenie a indikácie v zubnom lekárstve
 • princíp optimalizácie, diagnostické referenčné úrovne v zubnej rádiodiagnostike, vplyv technických parametrov na dávku pacienta, personálu a obsluhy
 • skúšky zdroja ionizujúceho žiarenia (preberanie, dlhodobá stabilita a prevádzková stabilita – rozsah, frekvencia a spôsob vykonávania)
 • základné metódy ochrany pred vonkajším žiarením v zubnom lekárstve
 • požiadavky na postupy na zabezpečenie radiačnej ochrany pri používaní zdroja ionizujúceho žiarenia

Zopakujte si, zhrňte a overte získané vedomosti pomocou on-line testu. Záver, otázky.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.